Xây dựng nhóm (Team Building) hiểu đơn giản là hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển của một đội ngũ, tạo nên hiệu quả công việc.    Hiện nay nhiều doanh nghiệp, công ty tư nhân thường tổ chức...

Xem tiếp