Chương trình điều ước thứ 7 do VTV3 tổ chức

Phút thứ 37:08 cho các bạn muốn tua nhanh

HÌNH ẢNH